pondělí 27. července 2015

ABOUT CARA DELEVINGNE > HER ALL TATOOS

CARA DELEVINGNE ALL HER TATOOS

Přichystala jsem si pro Vás speciální článek, který bude věnovaný pouze všem tetováním Cary. Skoro všechny, o kterých tady v tomto článku budu psát, má Cara trvale vytetované a moc se mi všechny její tetování líbí. Všechny její tetování dávají smysl a za každým se skrývá větší smysl. Cařin obličej je všude na billboardech, na módních přehlídkách atd. Všichni, kteří Caru znají, ví, že Cara není jen hezkým obličejem, který zdobí titulky módních magazínů, ale je to velmi talentovaná žena se smyslem pro humor.

1. Tetování "Lev" na ukazováčku pravé ruky


Cara vysvětlila, že tetování lva bylo její první tetování. Nechala si ho vytetovat, protože je narozená ve znamení lva a lev je také nejsilnějším znamením ze zvěrokruhu.

Cara says: 
Jsem lev, je to první tetování, které jsem si nechala vytetovat. Vyrůstala jsem beze strachu ve všem a s vědomím, že zvládnu jakkoukoliv překážku. Když jsem začala v modelingu, tak jsem ztratila pocit nebojácnosti. Ztratila jsem svůj vnitřní oheň a právě tetování lva mi jej pomohl přinést zpět.

Tetování lva má Cara vytetované od ledna roku 2013 na ukazováčku pravé ruky. Tetování lva je neuvěřitelně detailní. Nechala si ho vytetovat v Bang Bang salonu a měl to být opravdu kousek, který měl přimět lidi aby si jej všimli.

Během roku 2013 při rozhovoru s Life & Times, Bang Bang tetovací salon mluvil o svých zkušenostech s tetováním Cary.


BANG BANG
Když jsem se setkali s Carou a ona chtěla své první tetování, chtěla původně nechat napsat slovo Lion dolů z prstu. Řekl jsem jí, že to není příliš sexy. Tak mě napadlo, proč bychom neudělali obrázek lva jako šperk? Tetování je tolik spojeno s módou a lidé si ho všímají ale musí to být nadčasové.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara explained that the lion tattoo was her first tattoo. She left him a tattoo because it is born under the sign of the lion, and the lion is also the strongest sign of the zodiac.

Cara says:
I am a lion, it is the first tattoo I even got a tattoo. I grew up without fear in everything and knowing that handle jakkoukoliv obstacle. When I started modeling, I lost the sense of fearlessness. I lost my inner fire and it was a tattoo of a lion I helped bring him back.

Cara has a tattoo of a lion tattooed since January 2013 on the index finger of his right hand. Lion tattoo is incredibly detailed. Let him tattoo parlor Bang Bang and should really be a piece that was causing people to get it noticed.

During 2013, in an interview with Life & Times, Bang Bang tattoo parlor talked about their experiences with tattoos Cary.


BANG BANG
When I met with Cara and she wanted her first tattoo, she was going to leave to write the word down from the Lion finger. I told her that it's not too sexy. So I thought, why should we not do the lion as a jewel? Tattooing is so much associated with fashion and people pay attention to it but it must be timeless.
2. Tetování  AC SPARKS TATTOO  ST. Vincent  Annie Clark Dating Rumours


Cara má vytetovány iniciály A.C.což zcela jistě odkazuje na modelčinu přítelkyni 32-letou americkou zpěvačku Annie Clark. Cara má tetování umístěno na vnitřní straně jejího levého malíčku. Je to stejný prst, na kterém má také vytetované červené srdíčko. Iniciály A.C. jsou vyvedeny v jednoduchém černém písmu. Poprvé se Cara s Annie seznámily zhruba v prosinci. V této době jsou už spolu něco málo okolo osmi měsíců. Stále se na některých stránkách spekuluje o jejich rozchodu. 

Cara také údajně jela s rodiči Annie Clark na dovolenou na Bali, což také potvrzuje jejich vážný vztah. 
Cara má také vytetovány další iniciály D.D což odkazuje na její blízkost s modelkou Jourdan Dunn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara has tattooed the initials A.C.což certainly refers to the model's girlfriend, 32-year-old American singer Annie Clark. Cara has a tattoo on the inside of her left pinky. It's the same finger, which also has a tattoo of a red heart. Initials A.C. They are decorated in a simple black lettering. For the first time Cara acquainted with Annie about in December. At this time already a little together about eight months. Still on some pages of speculation about their breakup.

Cara also reportedly went with his parents Annie Clark on vacation in Bali, which also confirms their long relationship.
Cara also has other initials tattooed dd, which refers to its proximity with a model Jourdan Dunn.3.Tetování  Winged Coat of Arms

Před méně než dvěma měsíci, co Cara odhalila tetování lva a vosy má nové tetování. Cara odhalila nové tetování Coat of Arms. Cara má toto tetování umístěno na levém boku, těsně pod podpaždím a není daleko od jejího tetování Be Happy, které má vytetování těsně pod prsy. Složitý erb je vyveden v černých a šedých barvách s velkým písmenem D, které se nachází ve spodní části štítu s malou korunkou a párem křídel znázorňujícím ochranu. Cara toto tetování ukázala 18. ledna na svém instagramu. Tetování provedl slavný tatér celebrit Dr. Woo. Toto tetování ukazuje, jak je Cara hrdá na to, že je britkou. Další z jejich tetování, ukazující hrdost této angličanky je nápis Made in England, který má Cara vyvedený zespodu na noze. Toto své tetování předvedla hned v červenci 2013. 

Pokud jde ale o tetování Cara zůstává věrná umělci Keithovi ze salonu Bang Bang. Keith tetoval spoustu celebrit, mezi nimi i Cařinu BFF Rihannu. V Bang Bang salonu si Cara také nechala tetovat nápis Breathe Deep, který má na bicepsu a její malinkou Dove holubici, kterou má na prstu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Less than two months ago, what Cara revealed a tattoo of a lion and wasps has a new tattoo. Cara revealed a new tattoo Coat of Arms. Cara has this tattoo placed on his left side, just below the armpit and not far from her tattoos Be Happy, who has tattooed just below her breasts. Intricate crest painted in a black and gray colors with a capital letter D, which is located in the lower part of the shield with a small crown and a pair of wings showing protection. Cara showed the tattoos on January 18 on his Instagram. Tattoo performed a famous celebrity tattoo artist Dr. Woo. This tattoo shows how proud Cara that is British. Another of their tattoos, showing the pride of the Englishwoman's inscription Made in England, which has embarrassed Cara bottom of the leg. This just showed their tattoos in July 2013.

As far as the tattoo artist remains faithful Cara Keith salon Bang Bang. Keith tattooed a lot of celebrities, among them Carine BFF Rihanna. The Bang Bang salon Cara also tattooed inscription Breathe Deep, who is in her biceps and tiny Dove Dove, which has a finger.
Cara has at least 17 tattoos and does not intend to stop.4.Tetování Wasp


Cara si přidala do své sbírky tetování další. Nechala si vytetovat vosu na stejnou ruku, na které má svého slavného lva. Inkoust jejího tetování je téměř shodný s tetováním čmeláků Kelly Osbourne. Cara předvedla toto své nové tetování vosy na svém instagramu 29.listopadu. Zdá se, že tetování hmyzu nebo ptáčků je mezi celebritami velice populární. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara added to his collection of tattoos more. Tattooed wasp on the same hand, which has its famous lion. The ink of the tattoo is almost identical tattoo bumble Kelly Osbourne. Cara showed that his new tattoo wasp on her Instagram November 29. It seems that tattoos insects or birds is very popular among celebrities.5. Tetování  Bacon


Cara si nechala toto tetování vytetovat, protože je milovnice jídla. Tetování nápisu Bacon si nechala vytetovat na dolní část pravé nohy. Na levé noze na dolní části má Cara nápis Made in England. Tetování Bacon Cara předvedla 8.září na svém instagramu, ke kterému napsala> "Stalo se to ... @ bangbangnyc slanina ..." Zřejmě TAT bottom-of-the-noha (à la Miley Cyrus '"Rolling Stone" tetování). Tetování na spodní část nohy je zřejmě novým trendem mezi celebritami. Zdá se, že tetování slaninou není příliš velkým překvapením. Zrovna nedávno Cara sdílela její posedlost slaninou na Vine. Pro Vogue v listopadu 2013 uvedla, že tajemstvím jejích čerstvých tváří a pleti je právě slanina. V září 2013 se právě Cara rozhoduje, kterou ze svých oblíbených potravin si nechá vytetovat. Zvítězila jak jinak než slanina. Tetování si nechala opět tetovat v Bang Bang Keithem. 

Vytetováním slaniny na Cařinu spodní část pravé nohy vyjadřuje její silné spojení se slaninou. Během rozhovoru s The Cut modelka rozšířila význam jejího tetování na spodní části nohy

CARA SAYS: 
> Tetování bylo inspirováno mojí láskou ke slanině. Myslím na slaninu každých pět minut. Slanina mě vždy bude milovat nazpět. Je to bezpodmínečná láska. Během svého rozhovoru pro Vogue řekla: Co tím myslíte, že slanina není beauty produktem? Uvidíte, až s tím přijdu a také se svým gelem na obočí. Toto tetování slaniny je velmi výjimečné.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara kept the tattoo this tattoo because it is a lover of food. Bacon tattoo inscription tattooed on the lower right leg. On the left leg on the bottom the inscription Cara Made in England. Tattoo Bacon Cara presented Sept. 8 at its Instagram, which wrote> "It happened ... @ bangbangnyc bacon ..." Apparently TAT bottom-of-the-foot (à la Miley Cyrus' "Rolling Stone" tattoos) . Tattoos on the lower part of the leg is apparently new trend among celebrities. It seems that tattoos bacon is not too big surprise. Just recently Cara shared her obsession with bacon on Vine. Vogue in November 2013 stated that the secret of her fresh face and skin is just bacon. In September 2013, just Cara decide which of your favorite foods will leave tattooed. Won both differently than bacon. Tattoos have left again tattooed Bang Bang Keith.

Vytetováním bacon Carine lower right leg expresses its strong connection with bacon. During an interview with The Cut model expanded the meaning of her tattoo on the lower part of the leg

CARA SAYS:
> Tattoo was inspired by my love of bacon. I think bacon every five minutes. Slanina I always will love you back. It's unconditional love. During his interview with Vogue she said: What do you think bacon is not a beauty product? You will see that I come up with, and his brow gel. This tattoo bacon is very rare.6.Tetování Iniciály Cařina Jména C.J.D (Cara Jocelyn Delevingne) 


Cařino druhé tetování hned po jejím tetování lva. Cara si nechala vytetovat iniciály svého jména na vnější straně pravé ruky. Tetování si nechala opět udělat v Bang Bang Keithem McCurdy. Tetování je vyvedeno velkými černými písmeny napsáno kurzívou. "Mé tetování tetování legenda !! Musíte být blázenbangbangnyc. "

Bang Bang může být ve skutečnosti trochu blázen, ale je to skutečný tetovací mistr a umělec. Tohoto umělce vyhledávají celebrity jako jsou: Rihanna, Rita Ora, Justin Bieber a Chris Brown. Je zřejmé, že Cara je velkým fanouškem body art. Toto tetování Cara předvedla 20.května 2013 na svém instagramu.  "Tattoo číslo dvě se blíží sooooooon !!!"Můj nový CJD (Cara Jocelyn Delevingne) tetování odbangbangnyc" Zdá se, že modelingová agentura zuří kvůli čím dál většímu počtu tetování Cary. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara's second tattoo after the tattoo of a lion. Cara initials tattooed his name on the outside of his right hand. Tattoos have left to do again in Bang Bang Keith McCurdy. Tattooing is brought in big black letters italics. "My tattoos tattoo legend !! You must be blázenbangbangnyc."

Bang Bang can actually be a little crazy, but it's a real tattoo master and artist. This artist searching for celebrities such as: Rihanna, Rita Ora, Justin Bieber and Chris Brown. It is obvious that Cara is a big fan of body art. This tattoo Cara presented May 20, 2013 on his Instagram. "Tattoo number two is coming sooooooon !!!" My new CJD (Cara Jocelyn Delevingne) tattoo odbangbangnyc "It seems that the modeling agency furious increasingly greater number of tattoos Cary.7.Tetování  Diamond in her earNení pochyb, že Cara je Trend-setter. Cara má podobné tetování jako její kamarádka Rihanna. Zatímco Riri má malé tetování hvězdy na vnitřní straně jejího levého ucha. Cara má tetování také uvnitř ucha ve velmi stejném místě. Místo hvězdičky má ale Cara malinký diamant. Její tetování diamantu šlo poprvé vidět na DKNY přehlídka módy v New Yorku v říjnu 2013. Zatímco tetování na prstech bylo v módě před pár lety. Teď se stalo velkým hitem tetování do ucha. Tento trend odstartovala Rihanna a jelikož Cara je Rihanniným obrovským fanouškem a zároveň nejlepší kamarádka. Ženy po celém světě chtějí tetování do vnitřní strany ucha. Rihanna sama držela Caru za ruku, když si byla udělat své první tetování v květnu 2013. 

 Keith "Bang Bang" McCurdy zaslali pic Cara je "mlčení" na Instagram, spolu s titulkem: "My Girlcaradelevingne nejnovější přírůstek ... Potkal ji před 6 měsíci, teď má 10 tetování! #hooked. "

Všechny tetování mají pro Caru hluboký význam. Je zřejmé, že Cara a Rihanna se stali nejlepšími kamarádkami za poslední rok, takže je možné, že Cara si nechala vytetovat svůj diamant jako pocta Riri pro Diamond World Tour. Cara se zúčastnila osobně tohoto tour Rihanny. Sama Rihanna pak napsala:  Podívej, kdo se připojila ke #diamondsworldtourcaradelevingne #thuglife" Hmm ... jestli je to ten případ, jestlipak Rihanna vrátí přízeň s Carou dalším tetováním? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
There is no doubt that Cara is a trend-setter. Cara has a similar tattoo as her friend Rihanna. While Riri has a small star tattoo on the inside of her left ear. Cara has also tattoo inside the ear very same place. Instead Stars Cara has but a tiny diamond. Her diamond tattoo was first seen at DKNY fashion show in New York in October 2013. While tattoos on the fingers were in vogue a few years ago. Now become a big hit in the ear tattoo. This trend started as Rihanna and Cara Rihanniným is a huge fan and the best friend. Women worldwide want tattoo to the inner side of the ear. Rihanna herself held Cara's hand when he was to make his first tattoo in May 2013.

 Keith "Bang Bang" McCurdy posted a pic Cara's "silence" on Instagram along with the caption: "We Girlcaradelevingne latest addition ... I met her 6 months ago, now has 10 tattoos! #hooked."

All tattoos have a deep meaning for Cara. It is obvious that Cara and Rihanna have become best friends in the last year, so it is possible that Cara tattooed your diamond as a tribute to Riri Diamond World Tour. Cara appeared in person this tour Rihanna. Rihanna herself wrote: Look who joined the #diamondsworldtourcaradelevingne #thuglife "Hmm ... if that's the case, I wonder if Rihanna returns the favor with a line next tattoo?

cara-delevingne-ear-tattoo


8.Tetování  Made in England on her foot


Cara skočila do vlaku tetování poprvé, co debutovala v květnu roku 2013 svým prvním tetováním lva. Dne 14.července si nechala Cara jednoduchými černými písmeny vytetovat zespodu na chodidlo levé nohy nápis: Made in England. Tetování opět provedl Keith z Bang Bang McCurdy, který je autorem prvních Cařiných tetování a téměř všech tetování Rihanny. Byla to samotná Riri, která Caru přesvědčila pro její první tetování a sama ji pak odvedla do Bang Bang. 

Cařin osobní důvod pro získání tohoto tetování.

Cara je zřejmě pyšná na její tetování na spodní části nohy. Cara toto tetování ukázala 14.července a napsala k tomu: "Vyrobeno v Anglii! Konečně ... @ bangbangNYC ".

Cara byla pevně rozhodnutá dát se tetovat na spodní část nohy i přes to, že ji v Bang Bang varovali, že to bude hodně bolestivé. Nápis Made in England je její osobní tetování, které nepotřebuje vidět každý. Cara sama řekla, že je to tetování hlavně pro ni. Cara se narodila a vyrůstala v Londýně, Anglii. Cara je jednoznačně pyšná na své rodné město a tímto tetováním má trvalou připomínku odkud pochází, dříve než se proslavila jako modelka. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara jumped into the train tattoo first time he debuted in May 2013 with his first tattoo of a lion. On July 14 have left Cara simple black letters tattooed on the bottom of the sole of the left foot inscription: Made in England. Tattoos again performed Keith Bang Bang McCurdy, author of the first Cařiných tattoos and almost all tattoo Rihanna. It was a very Riri, who persuaded Cara for her first tattoo and she then led her into the Bang Bang.

Cara's personal reason for getting this tattoo.

Cara is obviously proud of the tattoo on her lower leg. Cara this tattoo showed on July 14 and wrote to it: "Made in England! Finally ... @ bangbangNYC".

Cara was determined to put a tattoo on the lower leg, despite the fact that it's Bang Bang warned that it will be very painful. The inscription Made in England is her personal tattoos that everyone needs to see. Cara herself said that it is mainly a tattoo for her. Cara was born and raised in London, England. Cara is clearly proud of his hometown and this tattoo is a permanent reminder of where he comes from, before she became famous as a model.
9. Tetování  Cara and her BFF Rita Ora get inked together in NYC Pandora Tatoo


Cara a její nejlepší kamarádka Rita Ora se nechaly společně tetovat v New Yorku v tetovacím salonu Bang Bang. Zatímco Cara si nechala vytetovat jméno své matky na paži, tak Rita si odnesla na svém těle realistickou verzi Vargas dívky. Rita napsala:  22-letý zpěvák debutoval impozantní inkoust v shirtless Instagram pic 15. září, spolu s titulkem: "Pozdravujte mého nového malého přítele Rosetta ... děkuji vámbangbang, že je krásná." Cara se vždy nechala tetovat s Rihannou, ale tentokrát zřejmě Rihanna neměla čas a tak Cara vzala svou druhou BFF Ritu. Ritino tetování z padesátých let, trvalo něco okolo pěti hodin a bylo velmi bolestivé, proto Cara dodávala sílu své kamarádce. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara and her best friend Rita Ora were allowed tattooed together in New York in a tattoo parlor Bang Bang. While Cara left his mother's name tattooed on his arm, and Rita took on his body realistic version of Vargas girls. Rita wrote to 22-year-old singer debuted in impressive ink shirtless Instagram pic September 15, along with the caption: "Say hello to my new little friend Rosetta ... thank vámbangbang it's beautiful." Cara will always be tattooed with Rihanna, but this time Rihanna probably did not have time and so Cara took his second BFF Rita. Rita's tattoo from the fifties, it took a little over five hours and it was very painful, because Cara gave strength to her friend.10. Tetování  Roman Numeral Ribcage

Odvážné tetování pod pravé podpaží. Toto tetování jí vytvořil brazilský umělec Daniell Tucci během modelčiny cesty do Rio de Janeira. Přesně má Cara vytetovanou římskou číslici 12. Tetování měří asi 5cm. Cara řekla, že číslo 12 je pro ni štastným číslem. Cařino tetování římské číslice poprvé předvedla DKNY focení v New Yorku 14, října 2013. Cara ale už také obdržela varování od módních domů, jako jsou Chanel a Burberry aby se přestala tetovat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bold tattoo under his right armpit. This tattoo she created the Brazilian artist Daniell Tucci during the model's journey to Rio de Janeiro. Cara exactly is the Roman numeral tattooed 12. Tattoo measured about five centimeters. Cara said that the number 12 is her lucky number. Carine Roman numeral tattoo first introduced DKNY photo shoot in New York, 14 October 2013. Cara but he also received a warning from fashion houses such as Chanel and Burberry to stop tattooing.

cara-delevingne-xii-side-tattoo


11. Tetování  Silence on her wrist


Britská modelka Cara odhalila další své tetování, tentokrát se jedná o nápis > Silence psané černou kurzívou. Tetování je umístěno na pravém zápěstí z vnitřní strany. Cara toto své tetování ukázala veřejnosti na Instagramu ve 4hodiny ráno 17.října 2013. Tetování opět v Bang Bang. Cara napsala: Ticho promlouvá, když slova nemohoubangbangnyc." Bang Bang pak dodal své vlastní dva citáty psaní, "My Girlcaradelevingne nejnovější přírůstek ...Tetoval jsem ji před 6 měsíci, teď má 10 tetování! #hooked. 

Tetování Silence je na stejné ruce jako má Cara vytetovaného lva a její CJD tetování. Rihanna sama Cařiny tetování miluje. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
British model Cara revealed his other tattoos, this time it is a sign> Silence written in black italics. Tattooing is placed on the right wrist from the inside. Cara that her tattoo showed the public Instagram four hours in the morning, 17 October 2013. Tattoo again Bang Bang. Cara wrote: Silence speaks when words nemohoubangbangnyc. "Bang Bang, then added his own two citations writing," We Girlcaradelevingne latest addition ... I tattooed her 6 months ago, now has 10 tattoos! #hooked.

Silence is a tattoo on the same arm as a tattoo of a lion Cara and her CJD tattoos. Rihanna herself Carine loves tattoos.

Výsledek obrázku pro CARA TATTOO SILENCE

12. Tetování iniciály DD (Delevingne + Dunn)

Tohle tetování si Cara nechala vytetovat jako znamení přátelství mezi Carou a modelkou Jourdan Dunn. Cara má tyto iniciály velice výrazné a nacházejí se na jejím pravém boku. Tyto dvě kamarádky se společně objevily bok po boku třeba na přehlídkách značky "Burberry" anebo v kampaních pro značku "Yves Saint Laurent Beauty".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
This tattoo can Cara tattooed as a sign of friendship between the line and model Jourdan Dunn. Cara has the initials highly visible and located on its right side. These two friends appeared together side by side must parades brand "Burberry" or in campaigns for the brand "Yves Saint Laurent Beauty".

Výsledek obrázku pro CARA TATTOO DD

13. Tetování pět hvězdiček okolo pravého ucha

Těchto pět malých černých hvězdiček má Cara vytetovaných okolo pravého ucha a jsou symbolem země, kterou miluje a do které se Cara velice ráda vrací a tou je bezpochyby Brazílie. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
These five small black stars Cara has tattooed around his right ear and are a symbol of the country he loves and to which Cara very happy to return and that is undoubtedly Brazil.

Výsledek obrázku pro CARA TATTOO five stars in her ear

14. Tetování červené srdíčko na malíčku levé ruky

Jediné tetování Cary, které je vyvedeno v jiné barvě než černé, je malé tetování srdíčka, které se nachází na jejím malíčku na levé ruce. Podobné tetování má také Rita Ora nebo Kelly Osbourne. Podle mě má symbolizovat lásku a mír, ale přesně nevím co Caru k tomuto tetování vedlo, nicméně hrozně se mi líbí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The only tattoo Cary, which is led in a different color than black, a small tattoo hearts, which is located on the little finger on his left hand. Similar tattoo has also Rita Ora and Kelly Osbourne. According to me, I am to symbolize love and peace, but do not know exactly what Cara tattoo led to this, but I love the.

Výsledek obrázku pro CARA TATTOO heart

15. Tetování "Don't worry be happy" pod prsy

Tetování "Don't worry be happy" je tetování, které má Cara vytetované těsně pod prsy tenkým černým písmem. Tetování symbolizuje citát od Cary a také je to název songu zesnulého krále Bob Marley. První polovina citátu je umístěna pod levým prsem a druhá pod pravým. Mě se tohle tetování moc líbí a je originální. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tattoo "Do not worry be happy" is a tattoo that Cara has tattooed just below her breasts thin black lettering. Tattoo symbolizes a quote from Cary and is also the title song of the late king Bob Marley. The first half of the quote is placed under the left breast and the other at right. Me with this tattoo really like is genuine.


cara-delevingne-underboob-tattoo

16. Tetování příležitost svatby sestry Poppy

Tohle tetování, které si Cara nechala udělat vzniklo při příležitosti svatby její sestry Poppy v roce 2014 v Maroku. Ze všech tetování, které Cara má na svém těle, se mi tohle zdá být nejzajímavější a hodně originální. Nachází se zezadu na krku Cary a symbolizuje zřejmě kostel či chrám, kde se Poppy vdávala. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
These tattoos that you do Cara left created on the occasion of the wedding of her sister Poppy in 2014 in Morocco. Of all the tattoos that Cara has on your body, to me this seems to be a lot of interesting and original. Located behind the neck and Cary apparently symbolizes the church or temple where Poppy married.

cara-delevingne-back-tattoo

17. Tetování "Breathe Deep"

Tetování "Breathe Deep" v překladu znamená "Dýchej Zhluboka" je tetování vyvedeno bílým inkoustem se nachází na horní části pravé paže. Tetováno bylo opět v salonu "Bang Bang" v New Yorku a to v červenci 2014. Tetování má symbolizovat to, proč se Cara stala slavnou. Zhluboka se nadechnout a vzít věci do vlastních rukou a jít si za svým snem. Podle mého má taky symbolizovat boj Cary s depresí a úzkostí a připomenout jí tím, že se má vždy nadechnout. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tattoo "Breathe Deep" means "Breathe deeply," the tattoo brought out white ink is located on the upper right arm. Tattoos were once again in the salon "Bang Bang" in New York in July 2014. It has a tattoo symbolize why Cara became famous. Take a deep breath and take matters into their own hands and go for their dreams. It has also symbolize Cary struggle with depression and anxiety, and remind her that it is always a breath.

cara-delevingne-breathe-deep-tattoo


18. Tetování malá holubička na ukazováčku levé ruky


O tomto tetování se příliš neví, protože je celkem neviditelné. Nachází se na ukazováčku levé ruky Cary a má symbolizovat mír, lásku, příslib a naději. Toto tetování může být také symbolem přátelství se zpěvačkou Rita Ora. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
About this tattoo will not know it because it is quite invisible. Located on the index finger of his left hand, and Cary is supposed to symbolize peace, love, promise and hope. This tattoo can be a symbol of friendship with the singer Rita Ora.

Výsledek obrázku pro CARA TATTOO dove

19. Tetování Slon 

Tohle tetování je zatím posledním přírůstkem na těle Cary a bylo vytetováno v roce 2016. poprvé jsme jej mohly vidět na Comic-Con v tomto roce. Ještě k tomu nás i Cara překvapila svým novým účesem. Tohle tetování Cary vzniklo v tetovacím salonu "Dr. Woo" v Los Angeles/California a to přesněji v červenci 2016. Nachází se na prvé paži a má symbolizovat záchranu slonů. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
This tattoo is the latest addition to the body of Cary and was tattooed in 2016. The first time we were able to see at Comic-Con this year. Even to us and Cara surprise his new haircut. This tattoo Cary originated in a tattoo parlor, "Dr. Woo" in Los Angeles / California, more precisely in July 2016. Located on the first arm and is meant to symbolize rescue elephants.

Výsledek obrázku pro CARA TATTOO SILENCE

20. Tetování Emoji na palci na spodní straně nohy s Margot Robbie

Tyhle smajlíky si Cara společně s Margot Robbie navzájem vytetovaly na spodní straně palce u nohou. Margot Robbie v jednom rozhovoru řekla, že je posedlá tetováním. Margot Robbie (Harley Quinn) a Cara (Enchantress aka Dr. June Moone) si tohle tetování udělaly v roce 2016 při příležitosti filmu "Suicide Squad". Cara Margot vytetovala pět smajlíků na každý prst a Margot Caře pouze jednoho. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
These emoticons Cara along with Margot Robbie other tattooed on the underside of the toes. Margot Robbie in an interview said that she was obsessed with tattoos. Margot Robbie (Harley Quinn) and Cara (aka Dr. Enchantress June Moone) have this tattoo done in 2016 on the occasion of the film "Suicide Squad". Cara Margot five emoticons tattooed on each finger and Margot Cara only one.

Margot Robbie Gave Cara Delevingne Emoji Tattoos on Her Toes!!

Reakce:

0 komentářů:

Okomentovat

Social Profiles

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email Pinterest

WELCOME TO IHEART-CARA

Vítejte na nejlepší české fan stránce o nádherné a talentované herečce, supermodelce a především úžasné osobnosti Cara Jocelyn Delevingne. Naleznete zde nejnovější fotografie z událostí, módní photoshooty pro značky i slavné magazíny, vlastnoručně přeložené rozhovory, různé články anebo zajímavosti, které třeba ještě o Caře nevíte. Tato stránka je tvořena jednou velkou fanynkou Cary a všechny informace, které zde naleznete si hledám poctivě sama jak na zahraničních stránkách, tak i na svých vlastních zdrojích:) Poprosím vás pouze o to, abyste nekopírovaly můj styl psaní a mé vlastní přeložené články, protože si s tím dávám velkou práci. Doufám, že se vám tady bude líbit a budete mě zde navštěvovat častěji a děkuji vám jak za vaši případnou návštěvu, tak i za krásné komentáře. Veškeré případné dotazy na mou osobu nebo na Caru směřujte prosím do menu na můj e-mail či na ask, kde vám mileráda zodpovím všechny vaše otázky:)

Vaše Christiene

SITE INFO


About: Cara Jocelyn Delevingne
Open: 18.07.2015
Admin: Christiene
Design by: Erika
Hosting: blogspot.cz/com
Email: kristyna.kneislova@centrum.cz

TRANSLATE

VOTM VIDEO OF THE MONTH

MY DARLING VISITORS

WHO IS CARA?

Cara Jocelyn Delevingne se narodila 12.8 1992 v Londýně v Anglii Anne Pandoře Delevingne a Charlesovi Hamar Delevingne. Je to britská modelka, herečka a zpěvačka, která je známá především pro modeling. Absolvovala přehlídky pro značky Chanel, Burberry, DKNY, Stella McCartney a další. V roce 2009 Cara podepsala smlouvu se Storm Model Management. Cara má dvě sestry Poppy Delevingne a Chloe Delevingne. V současné době se Cara zaměřuje více na herectví a mezi jejími připravovanými filmy patří: Suicide Squad, Valerian and the City of Thousand Planets, The Face of an Angel, London Fields a další. V současné době Cara také pracuje na svém prvním albu. Všechny další informace o Caře zjistíte ZDE

NEWEST CAMPAINGS

CALENDAR

MODELING CAMPAINGS

Yves Saint Laurent Scandal A/W 2016
nNrucOe2
Chanel Eyewear S/S 2016
sjOGzoRp
Love magazine cover 2016
9LvghWbP
I am not a trophy campaing 2016
kqg59aPo
YSL Mascara Vinyl Couture 2016
9RXCZbW5
W magazine Heart-Stopper 2016
YbND3eZt

LATEST MOVIE PROJECTSPAN
Role: Mermaid
Genre: Adventure,Family,Fantasy
Released: October 16, 2015
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFOSuicide Squad
Role: Enchantress
Genre: Action
Released: August 5, 2016
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO


Valerian and the City of a Thousand Planets
Role: Laureline
Genre: Sci-Fi
Released:July 21, 2017
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO


Paper Towns
Role: Margo Roth Spiegelman
Release: 24 July
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO

FAMILY SITE

Popular Posts

FACEBOOK

Twitter

CARA'S OFFICIAL TUMBLR PAGE

Blog Archive

Používá technologii služby Blogger.

BTemplates.com

Blogroll

Copyright © © IHEART-CARA ™ Best Source Cara Jocelyn Delevingne | Powered by Blogger
Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com